Trio Sharmell: Novitskaya Lyubov, Orlova Anna, Lugina Nina


Now Performs
  • Disciplin: Chamber ensemble
  • Teacher: Novitskaya Lyubov
  • Institution, place and country: Childrens music school of arts Lida
  • Concertmaster: Logina Nina
  • State/City: Belarus/Lida
  • 1. Mikael Tariverdiaev: Nocturne
    2. Scott Joplin: Ragtime