Lysenko Vladimir – 66


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: Akhmetkaliyeva Gulnur
  • Institution, place and country: Childrens Music School №1
  • Concertmaster: Gavrilova Olga
  • State/City: Shakhtinsk, Kazakhstan
  • 1. A. Zhubanov: Kui on theme of kazakh kui "Zhez kiyik"
    2. A. Yarnefelt: Lullaby