Alsheuski Alexey


Now Performs
  • Disciplin: Balalaika
  • Teacher: Morozova Tatyana
  • Institution, place and country: Children's Music School №12
  • Concertmaster: Babiy Oleg
  • State/City: Minsk, Belarus
  • 1. V. Karetnikov "Sonata"
    2. V. Gorodovskaya "Russkie napevyi"