Ensemble «Fantasy» Modina Marietta, Zablotsky Mikhail, Klyzhko Elizaveta, Mulukova Amalia, Babaeva Amina


Now Performs
  • Disciplin: Violin
  • Teacher: Zhukova Svetlana Nikolaevna
  • Institution, place and country: MBUDO «Children’s music school № 5», Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
  • Concertmaster: Bychkov Sergey Alexandrovich
  • State/City: Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
  • 1. Yevgeny Krylatov «The winged swing» 2. N. Baklanova «Mazurka»