Hradusha Maksim


Now Performs
  • Disciplin: Accordion
  • Teacher: Rytvinskaya Nina
  • Institution, place and country: GUO "Secondary School №159"
  • Concertmaster: -
  • State/City: Minsk, Belarus
  • 1. V. Shevyakov "Vyasnovy nastroi"
    2. V. Vlasov "Bossa Nova"