Laskowska Karolina


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Bugajska Agnieszka
  • Institution, place and country: PSM Slupsk Filia, Slawno, Poland
  • Concertmaster: Tomasz Szymczewski
  • State/City: Slawno, Poland
  • 1. Anton Stamitz "Rondo cappricioso"
    2. Makoto Shinohara "Kassouga"