Aspidova Darya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Kozhevnikova Olga
  • Муз. учреждение: Children Music School No2 by Glinka
  • Концертмейстер: Lazareva Natalya
  • Город и страна: Ekaterinburg, Russia
  • 1. I.Andersen: Theme and variations
    2. Y.Dolzhikov: Good mood