Rayskaya Natalya


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Цимбалы
  • Преподаватель: Trot Natalya Victorovna
  • Муз. учреждение: SEI Golshany Childrens Art School
  • Концертмейстер: Kostyuchenko Larisa Valeryanovna
  • Город и страна: Golshany, Belarus
  • 1. Belorussian folk song: Kasiu Yas kanyushynu arrangement of Y.V.Bovbel
    2. B.Buyevskiy: Melody