Hradusha Maksim 87,75


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Rytvinskaya Nina
  • Муз. учреждение: GUO "Secondary School №159"
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Minsk, Belarus
  • 1. V. Shevyakov "Vyasnovy nastroi"
    2. V. Vlasov "Bossa Nova"