Kuleshova Darya 83


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Цимбалы
  • Преподаватель: Zhukova Zhanna
  • Муз. учреждение: State educational institution "Children's Art School" Bukhov
  • Концертмейстер: Vinnikova Irina
  • Город и страна: Bukhov, Belarus
  • 1. V. Berkovsky, S. Nikitin musical adaptation A. Fedorov "To music of Vivaldi"
    2. V. Malykh setting Y. Bovbel " The old town suit" part 3