Razmyslova Christina


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Piano
  • Преподаватель: Kholmanskikh Natalya
  • Муз. учреждение: Children's Music School №7, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • 1. V. Zolotnitskaya "Racing through the sky clouds"
    2. V. Zolotnitskaya "Baba Yaga"