The Folk Instruments Orchestra of Ivanovo Musical College


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Оркестр
  • Преподаватель: Rychagov Nikolay
  • Муз. учреждение: Ivanovo Music College, Ivanovo, Russia
  • Концертмейстер: Kuznecov Aleksandr Nikolaevich, Il'ichev Yurij Stanislavovich
  • Город и страна: Ivanovo, Russia
  • 1. V. Konov "Raspoteshsya narod!" ("Have some joy? folks")
    2. A. Babadjanyn - Nocturne