Zhiznevskaya Yelizaveta 83,66/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Балалайка
  • Преподаватель: Morozova Tatyana
  • Муз. учреждение: Gymnasium №17
  • Концертмейстер: Bandarkova Volha
  • Город и страна: Minsk, Belarus
  • 1. G. Suschevskiy "Paseyu ya rutu"
    2. V. Gleyhman "Chastushechnyie naigryishi"