Tarasova Daria


Now Performs
  • Disciplin: Piano
  • Teacher: Ryabkova Galina
  • Institution, place and country: “Children's music school №2” Vilyuchinsk, Kamchatka, Russia
  • Concertmaster: -
  • State/City: Vilyuchinsk, Kamchatka, Russia
  • 1. Yuriy Nekrasov «In the forest» 2. I. Khisamutdinov «Funny tomato»