The Folk Instruments Orchestra of Ivanovo Musical College


Now Performs
  • Disciplin: Orchestra
  • Teacher: Rychagov Nikolay
  • Institution, place and country: Ivanovo Music College, Ivanovo, Russia
  • Concertmaster: Kuznecov Aleksandr Nikolaevich, Il'ichev Yurij Stanislavovich
  • State/City: Ivanovo, Russia
  • 1. V. Konov "Raspoteshsya narod!" ("Have some joy? folks")
    2. A. Babadjanyn - Nocturne