Nitsenka Ilya


Now Performs
  • Disciplin: Dulcimer
  • Teacher: Borisenko Elena
  • Institution, place and country: State educational institution "Gymnasium №174 с.Minsk"
  • Concertmaster: Romanova Nina
  • State/City: Minsk, Belarus
  • 1. V. Malairov"Night flashlights"
    2. Obrabotka A. Bogatyryova "Black jackdaw rolled"