Alsheuski Alexey 92,33/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Балалайка
  • Преподаватель: Morozova Tatyana
  • Муз. учреждение: Children's Music School №12
  • Концертмейстер: Babiy Oleg
  • Город и страна: Minsk, Belarus
  • 1. V. Karetnikov "Sonata"
    2. V. Gorodovskaya "Russkie napevyi"