Tarasova Daria


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Piano
  • Преподаватель: Ryabkova Galina
  • Муз. учреждение: “Children's music school №2” Vilyuchinsk, Kamchatka, Russia
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Vilyuchinsk, Kamchatka, Russia
  • 1. Yuriy Nekrasov «In the forest» 2. I. Khisamutdinov «Funny tomato»